NM EF
newmodeledu@gmail.com

KUUMAT Maths Test I


KUUMAT Maths Test I


Average Rating

(5.0)

Name Attended Correct Date Score Rank
Saviya Maharjan 38 23 17-11-2021 57.5 % 1
Anusha Shakya 35 21 18-11-2021 52.5 % 2
Binit Gajurel 35 19 17-11-2021 47.5 % 3
Anusha Shakya 21 11 17-11-2021 27.5 % 4
Lakpa Sherpa 21 11 17-11-2021 27.5 % 4
rikita bhattarai 18 11 18-11-2021 27.5 % 4
Aryan Phuyal 40 7 17-11-2021 17.5 % 5
Sashank Shahi 40 7 17-11-2021 17.5 % 5
Suraksha Subba 20 7 17-11-2021 17.5 % 5
Jenisha Sunar 23 6 17-11-2021 15 % 6
Suraksha Subba 19 5 17-11-2021 12.5 % 7
Jenisha Sunar 3 2 18-11-2021 5 % 8
Aryan Phuyal 1 1 17-11-2021 2.5 % 9
Suraj Pandey 2 1 18-11-2021 2.5 % 9
Suraj Pandey 8 1 17-11-2021 2.5 % 9
Aayush Thapa 0 0 27-11-2021 0 % 10
Chetan Sapkota 0 0 30-11-2021 0 % 10
Sashank Shahi 0 0 17-11-2021 0 % 10
Sashank Shahi 0 0 17-11-2021 0 % 10
Sashank Shahi 0 0 17-11-2021 0 % 10
Sashank Shahi 2 0 17-11-2021 0 % 10
Suraj Pandey 0 0 17-11-2021 0 % 10
Suraj Pandey 0 0 17-11-2021 0 % 10
Suraj Pandey 0 0 17-11-2021 0 % 10
Suraj Pandey 0 0 17-11-2021 0 % 10
Suraj Pandey 0 0 18-11-2021 0 % 10
Suraj Pandey 0 0 18-11-2021 0 % 10
Suraj Pandey 0 0 24-11-2021 0 % 10
Suraj Pandey 6 0 17-11-2021 0 % 10
simran shrestha 0 0 18-11-2021 0 % 10
simran shrestha 0 0 18-11-2021 0 % 10
simran shrestha 0 0 18-11-2021 0 % 10
simran shrestha 0 0 18-11-2021 0 % 10
simran shrestha 0 0 18-11-2021 0 % 10
simran shrestha 0 0 18-11-2021 0 % 10
simran shrestha 0 0 18-11-2021 0 % 10