NM EF
newmodeledu@gmail.com

CMAT Quantitative Aptitude Mock Test II


CMAT Quantitative Aptitude Mock Test II


Average Rating

(5.0)

Name Attended Correct Date Score Rank
Suraj Pandey 25 25 24-11-2021 100 % 1
Suraj Pandey 25 25 25-11-2021 100 % 1
Suraj Pandey 25 24 23-11-2021 96 % 2
Sofiya Timalsina 25 21 26-11-2021 84 % 3
krisha amatya 25 19 26-11-2021 76 % 4
Niraj kafle 25 18 26-11-2021 72 % 5
Manju Thapa 25 15 01-12-2021 60 % 6
Reeya Maharjan 25 15 26-11-2021 60 % 6
Astha 25 12 27-11-2021 48 % 7
Astha 25 12 27-11-2021 48 % 7
Bidhi 25 12 28-11-2021 48 % 7
Rabin 25 12 26-11-2021 48 % 7
Sadikshya Acharya 25 12 26-11-2021 48 % 7
Sadikshya Acharya 25 10 26-11-2021 40 % 8
Shreesha 25 10 26-11-2021 40 % 8
Aayush Thapa 14 9 27-11-2021 36 % 9
Bibek Kumar Singh 25 9 26-11-2021 36 % 9
Bipana 19 9 27-11-2021 36 % 9
Subekshya 24 9 26-11-2021 36 % 9
tushar baitha 25 9 26-11-2021 36 % 9
Suyasha Maharjan 25 6 26-11-2021 24 % 10
Suniti shrestha 9 4 26-11-2021 16 % 11
Suraj Pandey 2 2 23-11-2021 8 % 12
Rabin karmacharya 4 1 23-11-2021 4 % 13
nmef 2 1 28-11-2021 4 % 13
Milan 0 0 26-11-2021 0 % 14
Aayush 0 0 26-11-2021 0 % 14
Bipana Panday 0 0 23-11-2021 0 % 14
Nishan 0 0 26-11-2021 0 % 14
Nmef 1 0 26-11-2021 0 % 14
Sadikshya Acharya 0 0 26-11-2021 0 % 14
Sadikshya Acharya 0 0 26-11-2021 0 % 14
Suraj Pandey 0 0 23-11-2021 0 % 14
Suraj Pandey 0 0 26-11-2021 0 % 14
Suraj Pandey 0 0 26-11-2021 0 % 14
Suraj Pandey 0 0 26-11-2021 0 % 14
Suraksha Chapai 0 0 26-11-2021 0 % 14
nmef 0 0 30-11-2021 0 % 14
tushar baitha 0 0 26-11-2021 0 % 14