NM EF
newmodeledu@gmail.com

CMAT Logical Reasoning Mock Test II


CMAT Logical Reasoning Mock Test II


Average Rating

(5.0)

Name Attended Correct Date Score Rank
Suraj Pandey 25 25 25-11-2021 100 % 1
Reeya Maharjan 25 18 26-11-2021 72 % 2
Leeza Chaudhary 25 17 26-11-2021 68 % 3
Sofiya Timalsina 25 17 26-11-2021 68 % 3
Niraj kafle 25 16 26-11-2021 64 % 4
Hhhgfrfc 25 14 26-11-2021 56 % 5
Jiya Kusatha 24 14 27-11-2021 56 % 5
Suyasha 25 14 26-11-2021 56 % 5
Chetan Sapkota 25 13 30-11-2021 52 % 6
Shreesha 25 13 26-11-2021 52 % 6
Bibek Kumar Singh 25 12 26-11-2021 48 % 7
Subekshya 25 12 26-11-2021 48 % 7
tushar baitha 25 12 26-11-2021 48 % 7
krisha amatya 25 11 26-11-2021 44 % 8
Riya Thapa 25 10 26-11-2021 40 % 9
Manju Thapa 24 9 29-11-2021 36 % 10
Aayush Thapa 0 0 26-11-2021 0 % 11
B 0 0 26-11-2021 0 % 11
Nishan Bharati 0 0 26-11-2021 0 % 11
Shekhar Joshi 0 0 26-11-2021 0 % 11
Suraj Pandey 0 0 25-11-2021 0 % 11
Suraj Pandey 0 0 25-11-2021 0 % 11