NM EF
newmodeledu@gmail.com

CMAT Verbal Ability Mock Test II


CMAT Verbal Ability Mock Test II


Average Rating

(5.0)

Name Attended Correct Date Score Rank
Suraj Pandey 25 25 25-11-2021 100 % 1
Shreesha 25 22 26-11-2021 88 % 2
Leeza Chaudhary 25 21 26-11-2021 84 % 3
Sofiya Timalsina 25 21 26-11-2021 84 % 3
Reeya Maharjan 25 20 26-11-2021 80 % 4
krisha amatya 24 19 26-11-2021 76 % 5
Shekhar Joshi 25 18 26-11-2021 72 % 6
Niraj kafle 25 16 26-11-2021 64 % 7
Rabin karmacharya 24 16 26-11-2021 64 % 7
Manju Thapa 25 15 28-11-2021 60 % 8
Subeksgya 24 14 26-11-2021 56 % 9
Suyasha 25 13 26-11-2021 52 % 10
Bibek Kumar Singh 25 10 26-11-2021 40 % 11
tushar baitha 25 9 26-11-2021 36 % 12
Suraj Pandey 25 8 25-11-2021 32 % 13
krisha amatya 5 4 26-11-2021 16 % 14
Aayush 0 0 26-11-2021 0 % 15
Jiya Kusatha 1 0 27-11-2021 0 % 15
Niraj kafle 0 0 26-11-2021 0 % 15
Niraj kafle 0 0 26-11-2021 0 % 15
Nishan Bharati 0 0 26-11-2021 0 % 15
Suraj Pandey 0 0 26-11-2021 0 % 15